Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας προς επιχειρήσεις, πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες και ιδιώτες κυρίως στους τομείς

Αστικό Δίκαιο
 • Κληρονομικό Δίκαιο στη Γερμανία
  - Συνδρομή και εκπροσώπηση σε αποδοχές κληρονομιών στη Γερμανία.
  - Σύνταξη διαθήκης σύμφωνα με το ελληνικό η γερμανικό δίκαιο.
  - Αξίωση νόμιμης μοίρας ή άμυνα κατά σχετικών αξιώσεων.
 • Δίκαιο περί ακινήτων στη Γερμανία
  - Αγορά ακινήτων και διαχείριση ακινήτων στη Γερμανία.
  - Έρευνα περιουσιακών στοιχείων στη Γερμανία.
 • Εταιρικό Δίκαιο στη Γερμανία
  - Ίδρυση, απόκτηση και διάλυση εταιρειών και υποκαταστημάτων στη Γερμανία.
 • Εξώδικη η δικαστική διεκδίκηση και είσπραξη απαιτήσεων στη Γερμανία
  - Συνδρομή κατά της εξώδικης και δικαστικής διεκδίκησης αξιώσεων στη Γερμανία και διεκπεραίωσή τους.
Ποινικό Δίκαιο
 • Παράσταση και υπεράσπιση των ποινικών υποθέσεων ενώπιον των δικαστηρίων της Γερμανίας.
  Παράσταση στα αρμόδια ανακριτικά όργανα.

RA Savelsberg